EGZAMIN TEORETYCZNY – przeprowadzany jest z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:

  20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;

  12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Każde pytanie zawiera:

1) jedną prawidłową odpowiedź

2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo„NIE” jednej odpowiedzi (dotyczy pytań z wiedzy podstawowej)- na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi (dotyczy pytań z wiedzy specjalistycznej) – na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.


Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.
Osoba egzaminowana może przystąpić do części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie więcej niż jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

Cena egzaminu państwowego: 30 zł